Katedra Informatyki i Automatyki

Materiały i informacje dotyczące zajęć laboratoryjnych z zakresu automatyki

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin zajęć

Zasady zaliczenia końcowego

 1. Zaliczenie będzie składać się z dwóch części: weryfikacja umiejętności praktycznych (przy stanowiskach laboratoryjnych) oraz test wiedzy i umiejętności teoretycznych (sprawdzenie informacji zdobytych w ramach wykładu oraz laboratorium).
 2. Student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie odpowiadającym ocenie, jaką chce uzyskać. Kryteria ocen podane są poniżej. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny podstawowej będzie zaliczenie obydwu części testu końcowego. Ocena podstawowa zostanie wyznaczona jako średnia ocen z obydwu części.
 3. Ocena podstawowa zostanie skorygowana na podstawie uzyskanych dodatkowych „plusów” i „minusów”. Każde dwa „plusy” powodują podniesienie oceny o pół stopnia, każde dwa „minusy” powodują obniżenie oceny o pół stopnia. Obniżenie oceny 3.0 o pół stopnia oznacza utratę zaliczenia i konieczność poprawy. Ocena podstawowa po skorygowaniu będzie stanowić ocenę końcową z pierwszego semestru zajęć.

Informacje uzupełniające

Zaliczenie z zakresu kompetencji praktycznych

Regulamin zaliczenia (seria I) Download this file (ZaliczeniePraktyczneAiRA-2014.pdf)

Kryteria oceny wiedzy i umiejętności teoretycznych

Lista wymagań (seria I) Download this file (ZaliczenieZagadnieniaAiRA-2014.pdf)

Lista wymagań (seria II) Download this file (ZaliczenieZagadnieniaAiRA-2014-2.pdf)

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych

 1. Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe, nieobecność pociąga za sobą konieczność odrobienia.
 2. Prowadzący ma prawo dokonać weryfikacji przygotowania studentów do zajęć (w każdej chwili ich realizacji). Zakres przygotowania obejmuje:
  1. informacje i wymagania określone w zestawie pytań przygotowawczych,
  2. informacje i umiejętności, które powinny były zostać nabyte w ramach ćwiczeń poprzedzających,
  3. informacje dotyczące danego ćwiczenia, które zostały wcześniej przekazane w trakcie wykładu.
  W przypadku stwierdzenia braku przygotowania, prowadzący przydziela studentowi lub zespołowi „minus”, a w skrajnym przypadku dodatkowo usuwa z zajęć, co powoduje konieczność ich odrobienia.
 3. Po każdym ćwiczeniu każdy zespół laboratoryjny przygotowuje sprawozdanie ze zrealizowanego ćwiczenia. Sprawozdania należy przekazywać za pomocą systemu elektronicznego, najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia.

Kryteria przyznawania „plusów”

(po jednym „plusie” za każdy z wymienionych przypadków, chyba że prowadzący uzna inaczej w konkretnej sytuacji)

 1. Aktywność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych, zwłaszcza skutkująca efektami wyróżniającymi się na tle grupy.
 2. Szczególnie wyróżniające się sprawozdanie.
 3. Udokumentowana aktywność związana z tematyką przedmiotu, prowadzona w ramach zajęć pozaobowiązkowych np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach.
 4. Inne fakty i okoliczności związane z merytorycznym zakresem przedmiotu, które prowadzący uzna za zasługujące na wyróżnienie.

Kryteria przyznawania „minusów”

(po jednym „minusie” za każdy z wymienionych przypadków, chyba że podano inaczej lub prowadzący uzna inaczej w konkretnej sytuacji)

 1. Brak wymaganego przygotowania na zajęciach laboratoryjnych.
 2. Nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach laboratoryjnych.
 3. Spóźnienie złożenia sprawozdania względem wymaganego terminu (jeden „minus” za każde spóźnione sprawozdanie).
 4. Brak obecności na wykładzie stwierdzony wyrywkową weryfikacją frekwencji.
 5. Nieznajomość w chwili rozpoczynania zajęć laboratoryjnych tematu ćwiczenia lub numeru stanowiska przypisanego harmonogramem (dwa „minusy”!).